Артқа
31.08.2017

«Bank RBK» АҚ акционерлеріне!

 
«Bank RBK» АҚ акционерлеріне
 
«Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтуі туралы
Х А Б А Р Л А М А
 
«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Банк) Басқармасы, Банктің Атқарушы органы ретінде өзінің орналасқан орнымен: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов көшесі, 84 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 37 бабына сәйкес Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған акционерлердің қатысу тартуымен Кезектен тыс жалпы жиналысының өтуі туралы Банк Акционерлеріне хабарлайды.
Банк Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) 2017 жылдың 03 қазанында Астана қ. уақыты бойынша сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Республика алаңы 15 мекенжайы бойынша өтеді.
 
Жиналыстың күн тәртібі:
 
1.      «Bank RBK» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2.      Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарынайқындау.
 
 
Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2017 жылдың 30 тамызында Астана қ. уақыты бойынша сағат 00:00-де, «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ құрылған.
 
Жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрғаннан кейін, бұл тізімге кірген тұлға өзінің иелігіндегі қоғамның дауыс беру акцияларына иесіздендіру жүргізген жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл орайда, акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттары болуы қажет.
 
Жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен таныстыру үшін 2017 жылдың 22 қыркүйегінде Атқарушы органның орналасу орны бойынша қолжетімді болады.
Анықтама телефондары: (727) 330 90 30, ф.(727) 292-01-44.
 
Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-37, 39-52 баптары мен акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілердің өзге нормаларына сәйкес жүргізіледі.
 
Жиналыс ашылғанға дейін, 2017 жылдың 03 қазанында сағат 10:00-ден бастап 10:50-ге дейін Жиналыс өткізу орны бойынша келген акционерлердің тіркеуі өтеді. Өзінде жеке басын растайтын құжат және акционерлер өкілдерінің өкілеттігін растайтын сенімхат (жиналыста акционер мүддесін өкілдік ету кезінде) болуы қажет. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта Жиналысы 2017 жылдың 04 қазанында Астана қ. уақыты бойынша сағат 11:00-де сол мекенжай бойынша өтеді. Қайта Жиналыс қатысушыларының тіркеуі жиналыс өту орнында 2017 жылдың 04 қазанында сағат 10:00-ден до 10:50-ге дейін жүргізіледі.
 
Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.
Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайларды есепке алмағанда, бұрын жарияланған уақытынан ерте ашылмайды.
Жиналыс төрағаның (президиум) және Жиналыс хатшысының сайлауын өткізеді және дауыс беру нысанын анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасын (президиум) және хатшысын сайлау бойынша дауыс беру кезінде әр акционер бір дауысқа ие және дауыс берушілердің көпшілігінің таңдауымен шешім қабылданады.
Атқарушы орган мүшелері, жиналысқа қатысатын барлық акционерлер атқарушы органға кіру жағдайын есепке алмағанда, акционерлердің жалпы жиналысына өкілдік ете алады.
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде оның төрағасы қарастырылған сұрақ бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
Мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзса немесе аталған сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған жағдайларды есепке алмағанда, Төраға күн тәртібіндегі сұрақты талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге құқығы жоқ.
Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының үзілісі туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелей сұрақтарын қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешімін қабылдауға құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтарды қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешім қабылданған соң аяқталды деп жарияланады.
Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына және шынайылығына жауап береді.
 

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%