Артқа
13.01.2012

Размещение привилегированных акций среди неограниченного круга инвесторов


Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (далее  - АО «Bank RBK»), находящееся по адресу: 100000, г. Караганда, пр. Бухар – Жырау, 47, извещает о начале размещения привилегированных акций АО «Bank RBK» (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А 3545 от 09 ноября 2011 года) среди неограниченного круга инвесторов.

Размещение акций АО «Bank RBK» среди неограниченного круга инвесторов будет осуществляться в соответствии с условиями, установленными решением Совета директоров АО «Bank RBK» (протокол от 06 января 2012 года), а именно:

• Вид размещаемых ценных бумаг – привилегированные акции АО «Bank RBK», НИН KZ1Р35450116;

• Количество размещаемых ценных бумаг – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций;

• Цена размещения привилегированных акций АО «Bank RBK»: 10 000 (десять тысяч) тенге за одну привилегированную акцию, оплата наличным и безналичным способом;

• Принимая во внимание, что размещение привилегированных акций АО «Bank RBK» производится впервые и отсутствуют акционеры, владеющие привилегированными акциями АО «Bank RBK», право преимущественной покупки привилегированных акций у акционеров, владеющих простыми акциями АО «Bank RBK» не возникает (абз. 2 п.1 ст. 16 Закона РК «Об акционерных обществах»).

• Место проведения подписки, приема заявок, предоставления информации о размещении привилегированных акций и ознакомления с проспектом выпуска акций АО «Bank RBK»: г. Караганда, ул. Бухар – Жырау 47, Фондовое управление АО «Bank RBK», тел. + 7 (727) 292 60 08, факс: + 7 (727) 292-01-44, + 7 (7212) 41-33-45;

• Ответственное должностное лицо: Заместитель Председателя Правления АО «Bank RBK» - Туғанбай Данияр Серікұлы;

• Датой начала размещения привилегированных акций АО «Bank RBK» среди неограниченного круга инвесторов является дата публикации настоящего объявления о размещении привилегированных акций АО «Bank RBK» среди неограниченного круга инвесторов;

• Заявки на приобретение привилегированных акций АО «Bank RBK», размещаемых посредством подписки, принимаются с 900до 1800часов (по времени Астаны), с перерывом с 1300до 1400часов.  

                                                                                                                                         ***                                           

«Банк «Bank RBK» Акционерлік қоғамы (одан әрі - «Bank RBK» АҚ), 100000, Қарағанды қ-сы., Бұхар – Жырау даңғылы, 47 үй, мекен – жайында орналасқан, «Bank RBK» АҚ артықшылығы бар акцияларды (2011 жылдың қараша айының 09 жұлдызында берілген № А 3545 бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу Куәлігі ) инвесторлардың шектеусіз аясының ортасында орналастыруының басталуы туралы хабарландырады. 

«Bank RBK» АҚ-ның артықшылығы бар акцияларды, инвесторлардың шектеусіз аясының ортасында орналастыру, «Bank RBK» АҚ-ның Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген шарттарына сәйкес жүзеге асырылады (2012 жылдың қаңтар айының 06 жұлдызынан Хаттама), атап айтқанда:

• Орналастыралатын бағалы қағаздардың түрі - «Bank RBK» АҚ артылықшылығы бар акциялар, НИН KZ1Р35450116;

• Орналастыралатын бағалы қағаздардың саны – 150 000 (жүз елу мың) дана артықшылығы бар акциялар;

• «Bank RBK» АҚ артықшылығы бар акцияларының орналастыру құны – бір артықшылығы бар акция – 10 000 (он мың) теңге, төлеу тәсілі – қолма-қол ақшамен және аударым арқылы; 

• «Bank RBK» АҚ артықшылығы бар акцияларын орналастыру алғаш рет жүргізілгендіктен және «Bank RBK» АҚ артықшылығы бар акцияларын иемденуші акционерлердің жоқтығын ескере отырып, жәй акцияларды иемденуші акционерлерде, артықшылығы бар акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығы туындамайды («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 16 бабы 1 тармағы 2 абзац).

• Жазылым өткізілетін, сұранымдарды қабылдайтын, артықшылығы бар акцияларды орналастыру туралы ақпараттар берілетін және «Bank RBK» АҚ акциялар шығарылымының проспектісімен танысуға болатын мекен-жайы:  100000, Қарағанды қ-сы., Бұхар – Жырау даңғылы, 47 үй, «Bank RBK» АҚ Қор басқармасы тел. + 7 (727) 292 60 08, факс: + 7 (727) 292-01-44, + 7 (7212) 41-33-45;

• Жауапты лауазымды тұлға – «Bank RBK» АҚ Басқарма төрайымының орынбасары – Туғанбай Данияр Серікұлы;

• «Bank RBK» АҚ артықшылығы бар акцияларды орналастыру күні, осы хабарламаны жариялау күні болып саналады.

• Жазылым арқылы орналастырылатын «Bank RBK» АҚ артықшылығы бар акцияларын сатып алу сұранымдары сағат 900– ден 1800– ге  дейін қабылданады (Астаны уақыты бойынша), үзіліс уақыты сағат 13-00– ден 14-00– ге дейін.

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%