Артқа
22.04.2015

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңның талаптарына сәйкес жүргізілетін шаралар туралы

Құрметті клиенттер!
 
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес (бұдан әрі - Заң) «Bank RBK» АҚ (бұдан әрі – Банк) өздерінің көрсететін қызметтерін басқа тұлғалар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру немесе оған жәрдемдесу мақсаттары үшін пайдаланбайтындай, соның ішінде өз клиенттерін (олардың өкілдерін) бенефициарлық меншік иелерін тиiсiнше тексеру жөнiнде шаралар қабылдауға тиіс екенін хабарлаймыз *.
Өз клиенттерін (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеруі мынадай шаралардың жүзеге асырылуын қамтиды:
1) клиентті (олардың өкілдерін) сәйкестендiру үшін қажеттi мәлiметтердi тіркеу;
2) бенефициарлық меншік иесін анықтау және, оны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу;
3)іскерлік қатынастардың болжамды мақсаты мен сипатын анықтау;
4)жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді қажет болған кезде алуды және тіркеуді қоса алғанда, iскерлiк қатынастарды тексерудi және клиент жүзеге асыратын операцияларды зерделеудi тұрақты негiзде жүргiзу;
5)клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтердің анықтығын тексеру және оларды жаңарту.
Жоғарыда көрсетілгендер негізінде Банк өз клиенттерінен қосымша мәліметтер және құжаттар ұсынуды сұрауға, сонымен қатар Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында клиенттерге (олардың өкілдеріне) сәйкесінше Сауалнама (бұдан әрі - АЖ/ТҚҚ бойынша Сауалнама) толтыруды сұрауға құқығы бар **.
Заң талабына сәйкес клиент қосымша мәліметтер және құжаттар ұсынудан, АЖ/ТҚҚ бойынша Сауалнама толтырудан, сонымен қатар өзі және өзінің қызметі, жүргізілетін операциялардың қаржыландыру сипаты және көзі туралы мәліметтерді ашудан бас тартқан жағдайы клиенттің операция жасау үшін пайдаланылатын ақша және (немесе) өзге мүлік қылмыстық әрекеттен түскен кіріс болып табылады деп немесе операцияның өзі қылмыстық әрекеттен түскен кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға немесе өзге қылмыс әрекетіне бағытталған болып есептеледі.
Бұл жағдайда Банк клиентке іскерлік қатынастарды орнатудан бас тартуға, сондай-ақ ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тартуға, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатуға мiндеттi ***.
Жоғарыда мазмұндалғанның негізінде Банк өз қызметкерлерінің қосымша мәліметтер ұсыну, сонымен қатар клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру аясында ұсынылатын АЖ/ТҚҚ бойынша Сауалнаманы толтыру өтінішіне түсіністікпен қарауыңызды сұрайды.
 
Түсіністігіңізге және себептестігіңізге алдын ала алғысымызды білдіреміз!
 
 
Сіздің, Bank RBK!
 


* бенефициарлық меншік иесі – клиент-заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты клиентті өзгеше бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға;
 
** Заңның 5 бабына сәйкес.
 
*** Заңның 13 бабының 1 тармағына сәйкес.

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%