Артқа
19.01.2012

АО «Bank RBK» уведомляет о дополнительном размещении своих привилегированных акций


Настоящим АО «Bank RBK» уведомляет Вас, что 17 января 2012 года Советом директоров принято решение о размещении привилегированных акций Банка (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А 3545 от 09 ноября 2011 года) среди неограниченного круга инвесторов и о возможности реализации права преимущественной покупки привилегированных акций Банка на следующих условиях:

• Вид размещаемых ценных бумаг – привилегированные акции АО «Bank RBK», НИН KZ1Р35450116;

• Количество размещаемых ценных бумаг – 300 000 (триста тысяч) штук привилегированных акций;

• Цена размещения привилегированных акций АО «BankRBK»: 10 000 (десять тысяч) тенге за одну привилегированную акцию, оплата наличным и безналичным способом;

• Правом преимущественной покупки размещаемых привилегированных акций обладают акционеры, владеющие привилегированными акциями Банка. Указанные акционеры вправе приобрести размещаемые акции пропорционально количеству имеющихся у них привилегированных акций Банка. Соотношение количества размещенных привилегированных акций (за вычетом выкупленных Банком) к количеству размещаемых привилегированных акций составляет – 0,5.
Для расчета количества размещаемых акций, которые существующий акционер может приобрести по праву преимущественной покупки пропорционально имеющейся доле, необходимо разделить количество привилегированных акций Банка, которыми владеет акционер на вышеуказанный коэффициент. Полученный результат необходимо округлить до целого числа;

• Срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться своим правом преимущественной покупки размещаемых простых акций Банка, составляет 30 календарных дней с даты размещения на Интернет-ресурсе Банка настоящего объявления;

• Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых привилегированных акций, составляется регистратором Банка по состоянию на 17.01.2012 г. 00 часов 00 минут;

• Акционеры вправе подать заявки о реализации преимущественного права на приобретение размещаемых привилегированных акций АО «Bank RBK» по одному из следующих адресов:

100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Бухар – Жырау 47, контактное лицо – Аккошкарова Г.Д., тел. + 7 (7212) 41-33-45;

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шарипова, 84, контактное лицо – Игильман А., тел. + 7 (727) 330-90-30 (вн. 1167);

• Заявки о реализации преимущественного права на приобретение размещаемых привилегированных акций АО «Bank RBK», принимаются с 9-00 часов до 18-00 часов (по времени г. Астана) с перерывом с 13-00 часов до 14-00 часов.

                          ***


«Bank RBK»АҚ өзінің артықшылықты акцияларының қосымша орналастырылуы туралы хабарландырады
                                

Құрметті Акционерлер!

Осымен «Bank RBK» АҚ Сіздерге 2012 жылдың 17 қаңтарында Директорлар кеңесі Банктің артықшылықты акцияларын (Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы 2011 жылғы 09 қарашадағы куәліктің № А 3545)инвесторлардың шексіз тобының арасында орналастыру туралы және Банктің артықшылықты акцияларын артықшылықпен сатып алудың құқықтарын мынадай шарттармен іске асыру мүмкіндігі туралы хабарлайды:

• Орналастырылатын бағалы қағаздардың түрі – «Bank RBK» АҚ артықшылықты акциялары, ҰСН KZ1Р35450116;

• Орналастырылатын бағалы қағаздардың саны – 300 000 (үш жүз мың) данаартықшылықты акциялар;

• «Bank RBK» АҚ артықшылықты акцияларын орналастыру бағасы: бір артықшылықты акция үшін 10 000 (он мың) теңге, төлем қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүргізіледі;

• Орналастырылатын артықшылықты акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын Банктің артықшылықты акцияларына иелік ететін акционерлер иеленеді. Аталған акционерлерорналастырылатын акцияларды Банктің өздерінде бар артықшылықты акцияларының санына бара бар сатып алуға құқылы. Орналастырылған артықшылықты акциялардың санының (Банк сатып алғандарын шегергенде) орналастырылатын артықшылықты акциялардың санына қатынасы – 0,5құрайды.
Бар акционер иелік ететін үлесіне бара бар артықшылықпен сатып алудың құқығы бойынша сатып ала алатын орналастырылатын акциялардың санын есептеу үшін акционер иелік ететін Банктің артықшылықты акцияларының санын жоғарыда көрсетілген коэффициентке бөлу қажет. Алынған нәтижені тұтас санға дейін дөңгелектеу қажет;

• Акционерлер оның барысында Банктің орналастырылатын жай акцияларын артықшылықпен сатып алудағы өз құқығын пайдалануға құқылы болатын мерзім осы хабарлама Банктің Интернет-ресурсына орналастырылған күннен бастап 30 күнтізбелік күнді құрайды;

• Орналастырылатын артықшылықты акцияларды сатып алудың артықшылықты құқығына иелік ететін акционерлердің тізімін Банктің тіркеушісі 17.01.2012 ж.жағдай бойынша 00 сағат 00 минутта жасайды;

•  Акционерлер«Bank RBK» АҚ орналастырылатын артықшылықты акцияларын сатып алуға артықшылықты құқықты іске асыру туралы өтінімді мына мекен-жайлардың біріне беруге құқылы:

100000, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Бұхар – Жырау көшесі, 47, байланыс жасайтын адам – Аққошкарова Г.Д., тел. + 7 (7212) 41-33-45;

050012, Қазақстан Республикасы, Алматықаласы, Шәріповкөшесі, 84, байланыс жасайтын адам – Игильман А., тел. + 7 (727) 330-90-30 (ішкі 1167);

• «Bank RBK» АҚ орналастырылатын артықшылықты акцияларын сатып алуға артықшылықты құқықты іске асыру туралы өтінімдер сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) қабылданады, үзіліссағат 13-00-ден 14-00-ке дейін.

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%